WGBO RECHTEN EN PLICHTEN

Wat zijn de rechten en plichten van therapeut en patiënt?

Als een therapeut u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.

Plichten therapeut: Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over:
Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen

Krijgt u niet voldoende informatie, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

Rechten patiënt: Als patiënt heeft u onder andere het recht:
Om zelf een zorgverlener te kiezen
Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)
Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelaar
Op inzage in uw medisch dossier

U heeft als patiënt ook plichten:
U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft

Uitgebreide informatie is  hier te lezen.